Algemene voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

 


I - GARANTIE AANGEBODEN AAN ALLE KOPERS, ONGEACHT HET VERKOCHTE GOED 

TEK DISTRIBUTION, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 8, rue Jean Engling in L-1466 Luxemburg (LU18738843), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website of telefonisch meedeelt. Ze worden opgeslagen in de klantenbestanden van TEK DISTRIBUTION en verwerkt met het oog op uw identificatie, het beheer van ons klantenbestand, het beheer van onze precontractuele en contractuele relaties, de uitvoering van de gevraagde diensten, de controle van handelingen, het beheer van onze dienst na verkoop, het beheer van de postverzending van de bestelde producten en met het oog op de commerciële promotie van producten en diensten die door TEK DISTRIBUTION worden aangeboden.  Als u uw mobiele telefoonnummer aan ons doorgeeft via deze website of per telefoon, kan TEK DISTRIBUTION uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan LA POSTE die deze, als onderaannemer, zal gebruiken om u een SMS te sturen die u informeert over het postkantoor of PointPoste waar u uw TEK DISTRIBUTION pakket kunt afhalen. Tenzij u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens door TEK DISTRIBUTION ook aan haar commerciële partners worden meegedeeld met het oog op hun gebruik voor commerciële promotie van hun producten en/of diensten. U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens raadplegen en corrigeren, alsmede kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik en/of de communicatie ervan aan derden voor commerciële promotiedoeleinden door een schriftelijk verzoek te sturen naar TEK DISTRIBUTION en door uw naam, voornaam, adres en klantnummer mee te delen.


1.TEVREDEN OF TERUGBETAALD 

 


Overeenkomstig artikel 1 van wet 88-21 van 6 januari 1988 beschikt de koper over een termijn van 15 vrije dagen vanaf de levering om het artikel terug te sturen indien hij niet volledig tevreden is (zie de termijn die op de voorzijde van de factuur is vermeld). Hij moet het artikel in nieuwe staat, in zijn oorspronkelijke verpakking, eveneens in perfecte staat, en vergezeld van de factuur terugsturen met hetzelfde vervoermiddel als waarmee het is geleverd. De aankoopprijs van het artikel zal dan worden terugbetaald. In dat geval zijn de kosten voor het terugzenden van het artikel voor rekening van de klant. 


 2.GARANTIE 


De bij het bestelde artikel geleverde factuur is de garantie en moet worden bijgevoegd in geval van terugzending van het artikel. Wij verlenen garantie voor elk materieel defect of gebrek, uitsluitend beperkt tot de reparatie of omruiling of terugbetaling van het door ons als defect erkende artikel en voor zover het defect of het gebrek binnen 2 maanden na de datum van vaststelling schriftelijk aan ons is gemeld. 3. De bepalingen verminderen of elimineren in geen geval de wettelijke garantie voor verborgen gebreken. 4. De levering vindt pas plaats na ontvangst en registratie van de betalingsbewijzen. Als de betaling niet binnen 10 dagen na de bestelling is ontvangen, worden de goederen onder rembours verzonden. 5. De koper heeft te allen tijde toegang tot de informatie die op hem betrekking heeft en die in het bestand van de verkoper is opgenomen. Elke gemelde onregelmatigheid zal onmiddellijk worden gecorrigeerd. De koper wordt er tevens van in kennis gesteld dat het aldus samengestelde bestand kan worden verhandeld, tenzij hij zijn schriftelijke toestemming geeft. 


II - GARANTIE EN SERVICE NA VERKOOP VOOR BEPAALDE SPECIFIEKE ARTIKELEN 

Het gaat om de volgende punten - koelkasten, diepvriezers, diepvriezers, wasmachines, wasdrogers, droogkasten, vaatwasmachines, fornuizen, inbouwovens, inbouwkookplaten, afzuigkappen, televisies, videorecorders, elektro-akoestische systemen of onderdelen van elektro-akoestische systemen met de aanduiding "high-fidelity", strijkmachines.  


1. De naam van het apparaat staat op de voorzijde van dit document, dat zorgvuldig bewaard moet worden, omdat dit het begin is van de specifieke garantie met betrekking tot de hieronder genoemde punten.  


2.LEVERING: De levering van deze artikelen vindt plaats op het huisadres van de koper of op een ander door de koper bij de bestelling gekozen adres. 


3. INGEBRUIKNAME : 

- Er wordt geen inbedrijfstelling uitgevoerd door de verkoper. 

- De koper moet daarom in het bijzonder controleren : 

- De juiste werking van het geleverde apparaat, 

- Lees de meegeleverde gebruiksaanwijzing, 

- Het eventuele garantiecertificaat van de fabrikant onderzoeken. 

De koper neemt het apparaat zelf in gebruik en doet dit op eigen verantwoordelijkheid. In geval van een zichtbaar gebrek geniet de koper het recht van teruggave onder de bovengenoemde voorwaarden (voldaan of terugbetaald). 


4.CONTRACTUELE GARANTIE: Een contractuele garantie wordt aangeboden aan de koper onder de volgende voorwaarden: 

- U hoeft niets te betalen bovenop de verkoopprijs; 

- duur: de duur van de garantie van het artikel is 2 jaar; 

- uitgangspunt: datum van de factuur; 

- het apparaat tijdens de garantieperiode gratis wordt gerepareerd. Gratis reparatie betekent;

- De vervanging van onderdelen, arbeidsloon en gratis verplaatsing, het vervoer van onderdelen, het vervoer van het vervangende apparaat of de terugbetaling van het apparaat in geval van door de verkoper of de fabrikant erkende onmogelijkheid tot reparatie.  

Voorwaarden van de contractuele garantie: De koper moet contact opnemen met de klantendienst waarvan de contactgegevens vermeld staan op de voorzijde van de factuur, zijn advies opvolgen en de bovenvermelde retourvoorwaarden toepassen (voldaan of terugbetaald), en de duplicaatfactuur bij de klacht voegen. Deze garantie kan in geen geval de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en de contractuele garantie van de fabrikant, indien deze bestaat, verminderen of opheffen. 


 5. WETTELIJKE GARANTIE: Deze wordt op de volgende wijze uitgeoefend: Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de verkoper wettelijk alle gevolgen herstellen (art. 641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Als de koper naar de rechter stapt, moet hij dat doen binnen een "korte termijn" vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek (art. 1648 BW). NB: Indien voorafgaand aan een gerechtelijke procedure naar minnelijke oplossingen wordt gezocht, wordt eraan herinnerd dat deze de "korte termijn" niet onderbreken.  

Het herstel van de gevolgen van het verborgen gebrek, wanneer dit is bewezen, omvat volgens de rechtspraak: - hetzij de volledig kosteloze reparatie van het apparaat, met inbegrip van de kosten van arbeid en verplaatsing naar de plaats van ingebruikneming door de verkoper; 

- of de vervanging ervan of de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs ervan indien het apparaat geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is; 

- en vergoeding van de schade die door het defect aan het apparaat aan personen of zaken is toegebracht. De door de verkoper verschuldigde wettelijke garantie sluit de door de fabrikant verschuldigde wettelijke garantie niet uit.  


6. OUT OF STOCK Bij een voorraadtekort behoudt de verkoper zich het recht voor om in plaats van het te koop aangeboden product een product met identieke kenmerken en samenstelling te leveren. De verpakking en de handelsnaam kunnen eveneens afwijken van die welke in het audiovisuele programma zijn vermeld in geval van door nationale of Europese regelgeving opgelegde aanpassing van het product, met dien verstande dat de klant in deze gevallen het product eveneens vrij en kosteloos aan de afzender kan terugzenden binnen een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum.  


7. MOGELIJKE GESCHILLEN: In geval van moeilijkheden bij de toepassing van de onderhavige voorwaarden, heeft de koper de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken, met name met een adviseur van zijn keuze. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel, en behoudens de beoordeling van de rechter, de contractuele garantie alleen van toepassing is wanneer : 

- de koper komt zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de verkoper na. 

- de koper de apparatuur op een normale manier gebruikt. 

Voor verrichtingen die een hoge graad van techniciteit vereisen, mag geen enkele niet door de verkoper of de fabrikant erkende derde tussenkomen om het apparaat te herstellen (behalve in geval van overmacht of langdurig verzuim van de verkoper). 


8. Wij behouden het eigendom van het artikel totdat de prijs volledig is betaald. De aanvaarding van uw pakket houdt automatisch, in geval van laattijdige betaling, de toepassing in van een vergoeding gelijk aan 10 Eur. 

- Kredietkaart: De afschrijving vindt plaats op de dag van verzending van uw bestelling en de klant beschikt over een termijn van 15 dagen vanaf de datum van deze factuur om het product terug te sturen en het bedrag van het product terugbetaald te krijgen. 

- De terugbetaling wordt overgemaakt op de creditcard van de klant. 


JURIDISCHE INFORMATIE:


TEK DISTRIBUTIE SA

8, rue Jean Engling

L-1466 Luxemburg


LU18738843


Het document downloaden >>